ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 1 / дата 01.12.2017 г. наименование: “Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици"” ОП № 1 Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация трета степен по професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг - професия Администратор в хотелиерството с код 811020, специалност Организация на обслужването в хотелиерството с код 8110201 ОП № 2 Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация трета степен по професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг - професия Ресторантьор с код 811060, специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения с код 9110602 ОП № 3 Провеждане на обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" – Английски език РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Официално наименование: Пълен адрес: ПИРИНТУРИСТ 2002 ЕООД Град: София Пощенски код: 1000 Лице/а за контакт: Христо Евтимов Телефон: 02 981 49 54 Електронна поща: pirin@journey.bg Факс: 02 981 90 36 Интернет адрес/и (когато е приложимо) paraizo.journey.bg Допълнителна информация може да бъде получена на: Х Съгласно І.1)  Друго: моля, попълнете Приложение А.I Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на: Х Съгласно І.1)  Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ІІ.1) Описание ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура) Строителство (СМР)  Доставки  Услуги Х Място на изпълнение на строителството (СМР): Място на изпълнение на доставка: Място на изпълнение на услугата: ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: ІІ.1.3) Обособени позиции: да Х не  (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): само за една обособена позиция  за една или повече обособени позиции Х ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо) Прогнозна стойност в лева, без ДДС (ако е приложимо) (в цифри) : 50 000 лв. без ДДС РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) Неприложимо 1.1.а Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение): ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат: Проект на договор ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да  не Х Ако да, опишете ги: ІІІ.2) Условия за участие ІІІ.2.1) Правен статус Изискуеми документи: 1. Оферта; 2. Декларация; 3. Автобиография на обучител; 4. Валидни лицензии от НАПОО. ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е: Основания за задължително отстраняване Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител кандидат или участник, когато: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на бенефициента и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Основания за незадължително отстраняване (изтриват се ако не се посочат изрично от бенефициента) Бенефициентът може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащоот сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 5. опитал е да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за избор на изпълнител. ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3 ал.11) Изискуеми документи и информация: Неприложимо Минимални изисквания (когато е приложимо): Неприложимо ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 3 ал.13) Изискуеми документи и информация 1. Валидна лицензия от НАПОО 2. Обучител Минимални изисквания (когато е приложимо): 1. Валидна лицензия от НАПОО за професии професия Администратор в хотелиерството с код 811020, специалност Организация на обслужването в хотелиерството с код 8110201; професия Ресторантьор с код 811060, специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения с код 9110602 2. Обучителят следва да притежава опит и компетентност в сферата на хотелиерството, ресторантьорството, туризма и английския език. РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1) Критерий за оценка на офертите Критерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото) най-ниска цена  ниво на разходите  оптимално съотношение качество - цена Х  показатели, посочени в документацията Показатели 1. Ценова оферта 2. Методология за провеждане на обученията – качество на предложената оферта Тежест 10 т. 90 т. (Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.) ІV.2) Административна информация ІV.2.1) Срок за подаване на офертите До дата: 08/12/2017 г. (дд/мм/гггг) Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея: 1.http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България 2.paraizo.journey.bg - (интернет адреса на бенефициента в случай, че има такъв) ІV.2.3) Срок на валидност на офертите До / / (дд/мм/гггг) или в месеци: 6 месеца или дни: (от крайния срок за получаване на оферти) РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 1. Оферта по чл. 5; 2. Декларация ; 3. Автобиография на обучител; 4. Валидни лицензии от НАПОО. РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА: 1. Форма на оферта. 2. Форма на декларация 3. Методика за оценка и класиране на офертите. 4. Проект на договор. ПРИЛОЖЕНИЕ Б ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции) Обособена позиция № 1 Наименование Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация трета степен по професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг - професия Администратор в хотелиерството с код 811020, специалност Организация на обслужването в хотелиерството с код 8110201 1) Кратко описание Настоящата дейност включва провеждането на обучения за придобиване на професионална квалификация трета степен по професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг - професия Администратор в хотелиерството с код 811020, специалност Организация на обслужването в хотелиерството с код 8110201. В дейността ще бъдат включени 2 души от целева група "Безработни и неактивни лица". Целта на дейността е придобиване на професионална квалификация по професии, които са от съществена необходимост за функционирането на кандидата. Това ще допринесе за придобиването на знания и умения от страна на лицата от целевата група, които са от реална необходимост за бизнеса и по-конкретно кандидата "Пиринтурист 2002" ЕООД. професия Администратор в хотелиерството с код 811020, специалност Организация на обслужването в хотелиерството с код 8110201 - 2 души; Хорариум на обучението: 960 часа Обучението следва да се извърши при спазване на всички изисквания на Закона за професионалното образование и обучение. 2) Количество или обем ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 3600 лева 3) Допълнителна информация Кандидатът оферира срок за изпълнение по своя преценка, но не повече от 6 месеца, който не е обект на оценяване. Обособена позиция № 2 Наименование Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация трета степен по професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг - професия Ресторантьор с код 811060, специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения с код 9110602 1) Кратко описание Настоящата дейност включва провеждането на обучения за придобиване на професионална квалификация трета степен по професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг - професия Ресторантьор с код 811060, специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения с код 9110602. В дейността ще бъдат включени 2 души от целева група "Безработни и неактивни лица". Целта на дейността е придобиване на професионална квалификация по професии, които са от съществена необходимост за функционирането на кандидата. Това ще допринесе за придобиването на знания и умения от страна на лицата от целевата група, които са от реална необходимост за бизнеса и по-конкретно кандидата "Пиринтурист 2002" ЕООД. професия Ресторантьор с код 811060, специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения с код 9110602 - 18 души; Хорариум на обучението: 960 часа Обучението следва да се извърши при спазване на всички изисквания на Закона за професионалното образование и обучение. 2) Количество или обем ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 32400 лева 3) Допълнителна информация Кандидатът оферира срок за изпълнение по своя преценка, но не повече от 6 месеца, който не е обект на оценяване. Обособена позиция № 3 Наименование Провеждане на обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" – Английски език 1) Кратко описание Дейността предвижда предоставяне на обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици", съгласно Европейската квалификационна рамка, за двадесетимата представители на целевата група с продължителност 300 учебни часа – всеки от по 45 минути, в съответствие с посоченото в насоките за кандидатстване и. Хорариум на обучението: 300 учебни часа – всеки от по 45 минути; Брой на обучаваните лица: 20 лица Документ доказващ завършване на обучение: сертификат, удостоверяващ придобитите знания и умения В туристическия бранш и по-конкретно сферата на хотелиерството, работата е свързана до голяма степен с общуване с чужденци. Традиционно, голяма част от туристите, посещаващи нашата страна са хора, идващи от Обединеното кралство или други англоговорящи страни. Английският език е третият най-разпространен език в света и поради това съществена част от посетителите, извън англоговорящите страни също комуникират на него. Взимайки предвид това, както и собствени проучвания на кандидата, близо 90% от клиентите на "Пиринтурист 2002" ЕООД използват именно английски език. Поради това, за кандидата е от съществена важност служителите му да владеят този език и да могат свободно да общуват с чуждестранните клиенти. 2) Количество или обем ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 14000 лева 3) Допълнителна информация Кандидатът оферира срок за изпълнение по своя преценка, но не повече от 2 месеца, който не е обект на оценяване. (Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции) РАЗДЕЛ VІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането. 2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020. 3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.
This website is designed, hosted and maintained by Journey.bg