Д О Г О В О Р

Д О Г О В О Р /проект/ Днес,………….201.... г., в гр/с........, област ...........се сключи този договор между: ПИРИНТУРИСТ 2002 ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Позитано № 14, БУЛСТАТ 130961493, представлявано от Христо Иванов Евтимов, наричан за краткост ("БЕНЕФИЦИЕНТ"), от една страна и от друга страна: ………………………………………......................................................................, регистрирано с решение по фирмено дело №……………/.......................г, по описа на Окръжен съд ………….................……, със седалище и адрес на управление:............................................................................................., БУЛСТАТ представлявано от……………………………………................................................................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното : І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши “Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици"” ОП № 1 Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация трета степен по професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг - професия Администратор в хотелиерството с код 811020, специалност Организация на обслужването в хотелиерството с код 8110201 ОП № 2 Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация трета степен по професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг - професия Ресторантьор с код 811060, специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения с код 9110602 ОП № 3 Провеждане на обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" – Английски език. (в договора фигура приложимата позиция/позиции) II. ЦЕНИ 1. Бенефициентът се задължава да заплати на Изпълнителя общата максимална цена в размер на ………............(…....................................……………словом) лева, без ДДС. 2. В цената са включени всички разходи по изпълнение услугата. 3. Плащанията по настоящия договор се извършват в национална валута по банков път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя: /Посочва се адрес и сметка на Изпълнителя/. III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 1. Плащането се извършва както следва: 100% при извършване на Услугите и подписване на Приемо-предавателен протокол и представяне на фактура. IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 2. Срокът за изпълнение на услугата е .............................. календарни от датата на подписването му V. СПИСЪК НА ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от него: Настоящият договор; Изискванията на бенефициента (Приложение І) Офертата на Изпълнителя (Приложение II) VI. КОМУНИКАЦИИ Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между Бенефициента и Изпълнителя трябва да съдържат наименованието и номера на договора и се изпращат по пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер. Кореспонденцията се изготвя на български език в два оригинала, един за бенефициента и един за Изпълнителя. VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА 1. Бенефициентът има право да получи изпълнение на предмета на договора в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци. 2. Бенефициентът има право да оказва текущ контрол при изпълнението на договора. 3. (Описват се други права на възложителя) 4. Бенефициентът се задължава да заплати цената на договора по реда и при условията на раздел ІІІ, след приемане на изпълнението по надлежния ред. VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 1. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор. 2. Изпълнителят се задължава да извърши качествено и в срок обучението/обученията, предмет на настоящия договор. 3. Бенефициентът не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на служителите или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на предмета на настоящия договор или като последица от него. Бенефициентът не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по чл. ІІ от настоящия договор. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на предмета на настоящия договор. 4. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Бенефициента относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. Тук се описват други допълнителни задължения на изпълнителя, включително онези, които са свързани с предоставяне на документи, ако има такива IX. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИТЕ Услугите се приемат чрез подписване на приемо-предавателен протокол между Бенефрициента и Изпълнителя, с който се предават документите и материалите, изготвени по време на изпълнението и необходими за отчитането на Бенефициента пред Управляващия орган по ОП «Развитие на човешките ресурси 2014-2020» и се удостоверява надлженото изпълнение на услугите. X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА Настоящият договор се прекратява: 1. с неговото изпълнение; 2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като страните не си дължат неустойки. 3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 4. с едностранно изявление на изправната страна при неизпълнение до другата страна, продължило повече от 20 (двадесет) работни дни. В този случай се отправя писмено предизвестие до неизправната страна, с което се предоставя допълнителен срок за изпълнение не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от датата на предизвестието. XI. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат нормите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, като всички спорове по него ще се решават в дух на разбирателство, а при невъзможност за постигането му - от компетентния български съд. XII. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ СТРАНА НА ФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ Изпълнителят се задължава да предостави възможност на органите на Финансиращата институция да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място, относно изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи. XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Изпълнителят е длъжен да изпълни поетите ангажименти съобразно сключения договор и с оглед изпълнение на предвидените в проекта цели. 2. Изпълнителят изпълнява договора с грижата на добър стопанин, при спазване на принципите на икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и с настоящия договор. 3. Бенефициентът не носи отговорност за вреди, понесени от служителите или имуществото на изпълнителя по време на изпълнение на договора или като последица от него. Бенефицентът не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди. 4. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора или като последица от него. Бенефициентът не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Изпълнителя, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице. 5. Изпълнителят не предприема каквито и да са дейности, които могат да го поставят в хипотеза на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 г. и относимото национално законодателство. При наличие на такъв риск Изпълнителят предприема всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, и уведомява незабавно Бенефициента относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите по договора на което и да е лице, е опорочено поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или всякакъв друг общ интерес, който то има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (EO, Евратом) №1605/2002 на Съвета. 6. Бенефициентът и изпълнителят се задължават да запазят поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали за срок не по-малко от три години, считано от 31 декември след предаването на отчетите от страна на Бенефициента, в които са включени разходите по проекта, за проекти, за които сумата на общо допустимите разходи не надвишава левовата равностойност на 1 000 000 евро, за което Бенефициента уведомява изпълнителя; 7. Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на бенефициента, като спазва същите изисквания за поверителност. 8. Бенефициентъте длъжен да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че договорът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Единния наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Когато безвъзмездната финансова помощ попада в обхвата на Инициативата за младежка заетост, описана в глава Глава IV на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Бенефициентът прилага мерките за информиране и комуникация по чл. 20 от Регламента. 9. Във всички обяви или публикации, свързани с договора, както и на конференции и семинари, Изпълнителят е длъжен да уточни, че договорът е получил финансиране от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 10. Изпълнителят е съгласен Управляващия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, предназначението на договора и максималният му размер. Право на собственост/ползване на резултатите и закупеното оборудване 11. Правото на собственост, включително правата на интелектуална и индустриална собственост върху резултатите от договора, докладите и други документи, свързани с него, възникват за Бенефициента. 12. Бенефициентът и изпълнителят предоставят на Управляващия орган и Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори правото да ползват свободно и съобразно обхвата на проверката всички документи, свързани с договора, независимо от формата им, при условие, че с това не се нарушават съществуващи права на интелектуална и индустриална собственост. Бенефициентът и изпълнителят са длъжни да допускат Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори да проверяват, посредством проучване на документацията им или проверки на място, изпълнението на договора, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на договора. Бенефициентът и изпълнителят са длъжни да осигурят наличността на документите в съответствие с изискванията на чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Изпълнителят е длъжен да допусне Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото национално законодателство. За тази цел Изпълнителят се задължава да предостави на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори достъп до местата, където се осъществява договорът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на договора, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката. 13. Изпълнителят гарантира, че правата на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите партньори и подизпълнители. Когато партньор или подизпълнител на Изпълнителя е международна организация, се прилагат споразумения за проверки, сключени между тази организация и Европейската комисия. 14. Цялата документация по договора се съхранява или под формата на оригинали, или в заверени версии верни с оригинала, на общоприети носители на данни. Съхранението се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството като счетоводната система и документация са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията, указани в чл.140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Посочват се всякакви други условия, които възложителят смята за необходими и/или произтичащи от задълженията му по Общите и Специални условия на Договора за Безвъзмездна Финансова Помощ. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните по него. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ....................................... ИЗПЪЛНИТЕЛ:.............................. Официално Представляващ: Управител:
This website is designed, hosted and maintained by Journey.bg