О Ф Е Р Т А

ДО ПИРИНТУРИСТ 2002 ЕООД (Бенефициент- наименование) Гр. София, ул. Позитано 14 (Адрес на бенефициента) О Ф Е Р Т А ОТ:________________________________________________________________________ (наименование на кандидата) за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, ЕИК /Булстат: _____________________________, Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________, представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________. УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ, Във връзка с публична покана № 1 от дата 01.12.2017 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет: “Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици"” ОП № 1 Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация трета степен по професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг - професия Администратор в хотелиерството с код 811020, специалност Организация на обслужването в хотелиерството с код 8110201 ОП № 2 Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация трета степен по професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг - професия Ресторантьор с код 811060, специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения с код 9110602 ОП № 3 Провеждане на обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" – Английски език (наименование на предмета на процедурата) Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. 1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва: Тук се описва предложението за изпълнение на поръчката. 2. Ценово предложение: № Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата Количество Бр. Единична цена в лева без ДДС Общо цена в лева без ДДС Обща стойност При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта. За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________ Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (уточнете) цена на офертата. При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи. 3. Срок на изпълнение:......... 4. Валидност на офертата:........... 5. Начин на плащане:............ 6. Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са изисквани от възложителя) 7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме 8. Приложения към офертата 8.1 изреждат се всички приложения към оферта 8.2 8.3 ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ ___________________________________________ (име и фамилия) ___________________________________________ (длъжност на представляващия кандидата)
This website is designed, hosted and maintained by Journey.bg