МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА Долуподписаният/-ата _________________________________________________________, (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на _________________ от МВР – гр. _______________, (дата на издаване) (място на издаване) адрес:_____________________________________________________________, (постоянен адрес) в качеството си на ___________________________________________________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.) на _______________________________________________________, вписано в (наименование на кандидата) търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № _______________, със седалище _______________ и адрес на управление __________________________________________, тел.: _____________, факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за определяне на изпълнител с предмет “Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици"” ОП № 1 Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация трета степен по професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг - професия Администратор в хотелиерството с код 811020, специалност Организация на обслужването в хотелиерството с код 8110201 ОП № 2 Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация трета степен по професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг - професия Ресторантьор с код 811060, специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения с код 9110602 ОП № 3 Провеждане на обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" – Английски език, (наименование на процедурата) обявена чрез публична покана № 1 от дата 01.12.2017 г. Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е : 1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 2. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. Представляваният от мен кандидат няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и и седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 4. Не съм: а) представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) предоставил невярна информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 5. Представляваният от мен кандидат няма влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата. 6. Аз и представляваният от мен кандидат не сме в състояние на конфликт на интереси с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента. 7. Представляваният от мен кандидат не е обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си. 8. Не съм сключвал споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията. 9. Представляваният от мен кандидат не е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции. 10. Не съм се опитвал да: а) повлияя на вземането на решение от страна на бенефициента, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) да получа информация, която може да ми даде неоснователно предимство в процедурата за определяне на изпълнител. В случай, че кандидатът _____________________________________________ (Наименование на кандидата) бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1, 2, 3, 5 и 7 обстоятелства преди сключването на договора; При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно бенефициента (не по-късно от 7 дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства). Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. ____________ 20_____г. ДЕКЛАРАТОР: _______________ (дата)
This website is designed, hosted and maintained by Journey.bg