ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ (наименование) МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖЕН БРОЙ ТОЧКИ ПО ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Ценова оферта 10 2. Методология за провеждане на обученията – качество на предложената оферта 90 МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 100 1) Показател 1 „Ценова оферта” Кандидатът, предложил най-ниска цена получава 10 точки. Броят точки на останалите участници се изчислява по следната формула: Най-ниска предложена цена х 10 = Брой точки по Показател 1 Предложената от кандидата цена Максимален брой точки – 0 Забележка: Стойността на точките по Показател „Предложена цена” се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 2) Показател 2 „Методология за провеждане на обученията” – качество на предложената оферта. Максимален брой точки – 90. Таблица за оценка по показател 2 ПОДПОКАЗАТЕЛИ (наименование) СТЪПКИ НА ОЦЕНКАТА В ТОЧКИ 1. Методологията съдържа разработена концепция за оценка ефекта от обученията 0 точки – Кандидатът е представил общо описание, не е обосновал е взаимовръзката между обученията и постигнатите ефекти, използвал е общи и бланкетни аргументи. 15 точки – Кандидатът е представил подробно описание, не е обосновал е взаимовръзката между обученията и постигнатите ефекти, използвал е общи и бланкетни аргументи. 30 точки – Кандидатът е представил подробно описание, обосновал е взаимовръзката между обученията и постигнатите ефекти, използвал е общи и бланкетни аргументи. 45 точки – Кандидатът е представил подробно описание, обосновал е взаимовръзката между обученията и постигнатите ефекти, изпозлавал е ясни, точни и конкретни аргументи. 2. Технология на обучението, придружена от аргументация, показваща връзката между очаквани знания/умения и предлагани обучителни техники/подходи 0 точки – Представено е общо и бланкетно описание на обучителни техники/подходи, липсва аргументация, показваща връзката между очаквани знания/умения и предлагани обучителни техники/подходи. 15 точки – Представено е общо и бланкетно описание на обучителни техники/подходи, придружени от повърхностна аргументация, показваща връзката между очаквани знания/умения и предлагани обучителни техники/подходи. 30 точки – Представено е ясно, подробно и обосновано описание на обучителни техники/подходи, придружени от повърхностна аргументация, показваща връзката между очаквани знания/умения и предлагани обучителни техники/подходи. 45 точки – Представено е ясно, подробно и обосновано описание на обучителни техники/подходи, придружени от задълбочена аргументация, показваща връзката между очаквани знания/умения и предлагани обучителни техники/подходи. Оценката по показател 2 „Методология за провеждане на обученията” се формира като сбор от точките, получени при оценката на подпоказатели 1 и 2. 7. Методика за определяне на крайна оценка на офертите. Класиране на офертите Икономически най-изгодната оферта за всяка обособена позиция на Възложителя е тази, получила най-висока комплексна оценка от максимално възможни 100 точки, като сума от индивидуалните оценки по отделните показатели, изчислена по формулата: Оценка по „Показател 1” + Оценка по „Показател 2” = Крайна оценка на офертата
This website is designed, hosted and maintained by Journey.bg