ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.019-0026-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В "ПИРИНТУРИСТ 2002" ЕООД“ Настоящият проект предвижда повишаване на адекватността на уменията на лицата от целевите групи, като ги съобрази с нуждите на дружеството. Това ще се осъществи чрез набор от мерки, които са съобразени с целите и приоритетите на Оперативна програма "Човешки ресурси 2014-2020". Дейността на "Пиринтурист 2002" ЕООД попада в Сектор I "Хотелиерство и ресторантьорство" и поради това е с променлив интензитет през различните периоди на годината. Натовареността е най-голяма през летните месеци - между юни и август, като по това време необходимостта от квалифициран персонал е особено висока. Поради това, настоящето проектно предложение предвижда обучаване на безработни лица през периода с нисък интензитет на дейността и включването им в несубсидирана заетост през активния туристически сезон. Включените в проекта лица ще преминат през професионално обучение за повишаване на професионалната квалификация и едномесечно обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици." След приключването им на завършилите лица ще бъдат издадени съответните свидетелства и сертификати, удостоверяващи придобитите знания и умения. След преминаване на обученията с лицата ще бъдат сключени трудови договори за работа през активния туристически сезон - юни-август. След приключване изпълнението на дейностите по проекта 25% от обучените лица за период от три месеца. Основната цел на настоящия проект е повишаване адекватността на уменията на безработни лица, съобразено с актуалните нужди на бенефициента "Пиринтурист 2002" ЕООД. Цели се създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и преодоляване на разминаването между търсене и предлагане на пазара на труда. Специфичните цели, които се преследват чрез изпълнението на проекта са: 1. Повишаване на професионалната квалификация на лицата от целевата група чрез преминаването им през професионално обучение; 2. Повишаване качеството на предоставяната работна сила чрез предоставянето на обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" на лицата от целевата група; 3. Развитие и надграждане на уменията и познанията на обучените лица от целевата група чрез включването им в заетост; 4. Осигуряване на заетост на 25% от обучените лица за период от три месеца. В резултат от изпълнението на проекта "Пиринтурист 2002" ЕООД ще запази тенденцията на своето разрастване, като това ще стане по плавен и адекватен за нуждите на компанията начин, като се създадат условия за устойчива трудова заетост на обучените по проекта безработни и неактивни лица. Постигането на целите на проектното предложение е изцяло в съответствие и с постигането на специфичните цели на процедурата. Проектът отговаря и на целите на Европейската стратегия по заетостта и спомага за икономическото и социално сближаване на ЕС. Разрастването и повишаването на конкурентоспособността на работодателя също допълва стратегическия ефект за ръст на производителността и подобряване на адаптивността на работната сила. В национален план проектът съответства на целите, заложени в Актуализираната стратегия по заетостта на Р.България 2013-2020 г., разработена в съответствие с Националната програма за реформи до 2020 г., в която са дефинирани приоритетните области, допринасящи за повишаване на жизнения стандарт като крайна цел на икономическата политика, както и на Национална програма за развитие България 2020. Предмет на стратегията е както подобряването на функционирането на пазара на труда, така и увеличаване на инвестициите в човешките ресурси, подкрепа за устойчивото макроикономическо развитие, което генерира повече и по-качествени работни места.
This website is designed, hosted and maintained by Journey.bg